Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 19/05/2020  )
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 21/02/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; ngày 18/5/2020, Tổ giám sát số 02 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Ba Bể.

 

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

 

Sau hơn 03 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế đã bước đầu đạt được một số kết quả như: Số phòng chuyên môn giảm từ 13 phòng xuống còn 11 phòng; số đơn vị sự nghiệp từ 46 đơn vị xuống còn 44 đơn vị; giao biên chế công chức từ 82 biên chế xuống còn 76 biên chế, viên chức từ 1078 người xuống còn 992 người; thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm từ 182 người xuống còn 128 người, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tiểu khu giảm từ 2.385 người xuống còn 615 người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có khó khăn trong việc luân chuyển công chức giữa các phòng chuyên môn; tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức không đáp ứng về năng lực; sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thu Trang ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện; chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị đã được phản ánh tại buổi làm việc để Đoàn giám sát tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị địa phương thực hiện tốt một số nội dung như: Có lộ trình cụ thể trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện các văn bản của trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc…

Tác giả:  Phùng Mai, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In