Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 19/05/2020  )
Ngày 15/5/2020, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Đoàn giám sát chia làm 02 tổ tiến hành giám sát trực tiếp tại một số đơn vị trực thuộc gồm: Thư viện tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Qua giám sát cho thấy: Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở giảm từ 09 xuống còn 06 phòng; số đơn vị sự nghiệp giảm từ 07 đơn vị xuống còn 06 đơn vị; các phòng, đội thuộc đơn vị sự nghiệp giảm 13 phòng, đội từ 28 giảm xuống còn 15 phòng, đội. Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc Khung năng lực của vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Tổng số biên chế có mặt/biên chế được giao năm 2020 là: công chức 35/37; viên chức 105/118; hợp đồng lao động 68 là 23/24. Từ năm 2017 đến nay đã giải quyết tinh giản biên chế theo quy định được 09 trường hợp. Hiện nay chức năng, nhiệm vụ của các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã được quy định cụ thể, rõ ràng, quá trình thực hiện đảm bảo phân định rõ chức năng, nhiệm vụ không bị trùng lặp, chồng chéo.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc bố trí, sử dụng biên chế giữa các phòng, ban và đơn vị trực thuộc chưa thực sự phù hợp; việc rà soát, việc điều chỉnh biên chế giữa các phòng, ban và đơn vị trực thuộc khó thực hiện được do chuyên môn đào tạo không đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị còn thiếu biên chế nhưng việc tuyển dụng chưa kịp thời. Các thành viên Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các nội dung do các đơn vị trực thuộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo. Đồng thời, trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại Sở.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại việc sử dụng biên chế để việc giao, sử dụng biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ; xem xét điều chỉnh, bố trí biên chế phù hợp ở những vị trí việc làm có tính chất tương đồng trong tổng số biên chế được giao; đánh giá lại hiệu quả sắp xếp bộ máy tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, đồng chí tiếp thu những khó khăn, kiến nghị của Sở trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trên địa bàn để Đoàn tổng hợp chung và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời./.

Tác giả:  Văn Thiện, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In