Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )
Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Sáng 10/12, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, đồng thời thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

 

Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND đối với HĐND cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND.

         

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu là một hoạt động giám sát của HĐND và tuân thủ nghiêm túc theo các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ để các đại biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như để các cơ quan quản lý cán bộ làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong việc đánh giá cán bộ. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện các phương châm, nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các ban HĐND và Thường trực HĐND tỉnh, nhìn nhận trên tinh thần khách quan, công tâm để bỏ phiếu tín nhiệm chính xác và công bằng.

         

Tại hội trường, sau khi xem xét báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu, kết quả cụ thể như sau:

 

          I. Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

          1. Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 95,91%  tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

          2. Bà Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 46  phiếu (chiếm 93,87 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          3. Bà Hoàng Thu Trang -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 42  phiếu (chiếm 85,71 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,24 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          4. Ông Cù Ngọc Cường - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 87,75 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          5. Ông Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 33  phiếu (chiếm 67,34 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm:    14      phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          6. Bà Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

          7. Ông Lý Quang Vịnh - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 53,06 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,04 % tổng số đại biểu HĐND.

          8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,44 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          II. Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh

          1. Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh.

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 32  phiếu (chiếm 65,3 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:  08 phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND.

          2. Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,45 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          3. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 67,35 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01  phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

          4. Ông Lèng Văn Chiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 08  phiếu (chiếm 16,33 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 63,27 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 07  phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND).

          5. Vũ Đức Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,78 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

          6. Bà Hoàng Thị Duyên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 25  phiếu (chiếm 51,03 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

          7. Ông Lăng Văn Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 5 phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu (chiếm 71,42 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND).

          8. Ông Nguyễn Đình Học, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 32,65% tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

          9. Ông Hà Huy Hội, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 75,14 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 13,24 % tổng số đại biểu HĐND).

          10. Ông Nông Văn Kỳ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 34,69% tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND).

          11. Ông Nông Văn Lung, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 26,53 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm  57,14% tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND).

          12. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 65,35 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          13. Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN và Phát triển nông thôn

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,78 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

          14. Ông Ma Thế Quyên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36,73 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND).

          15. Ông Ma Trương Thiêm , Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm  36,73 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND).

          16. Ông Ma Xuân Thu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 51,02 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 46,93 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          17. Ông Văn Phúc Thụ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 49,94 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

          18. Ông Hà Văn Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở TT và TT

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,24% tổng số đại biểu HĐND).

          19. Ông Hà Văn Trường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 9 phiếu (chiếm 18,37 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 46,94 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND).

          20. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 44,9 % tổng số đại biểu HĐND).

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND)

 

Đông chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng

đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế và đồng chí Cù Ngọc Cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


          Thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố; nhất trí nhiệm đối với chức danh Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Cù Ngọc Cường do yêu cầu công tác. Đồng thời, bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng HĐND tỉnh và chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh.

 

 

Đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Đinh Quang Tuyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh


          Với 97,9% phiếu tán thành, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Dương Văn Tính đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

 

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In