Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 /7/2017 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo đó, bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND.

 

Tại khoản 1 Điều 1, Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định mức chi phí quản lý dự án đối với công trình xây dựng dân dụng là 2,63%; công trình công nghiệp là 2,76%; công trình giao thông là 2,35%; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là 2,49%; công trình hạ tầng kỹ thuật là 2,21% (Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã được nhân với hệ số điều chỉnh k = 1,35.Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã được nhân với hệ số điều chỉnh k = 0,8).

 

Tuy nhiên, hiện nay chi phí quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được áp dụng thống nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể: Mức chi phí quản lý dự án được xác định bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình được duyệt. Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ thì xác định bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số điều chỉnh 1,35.

 

Xem nội dung Nghị quyết tại đây./.

Tác giả:  Việt Hòa, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In