Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để thực hiện các chính sách theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và tích hợp các chính sách theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức cá nhân trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để hình thành các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng hiệu quả kinh tế cho ngành sản xuất nông nghiệp hướng tới sản xuất bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương. Tuy nhiên, qua triển khai tổ chức thực hiện chính sách quy định theo các Nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh, các đối tượng hưởng lợi gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng.

 

Từ khi thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay tín dụng trên địa bàn tỉnh đến nay mới có 01 hợp tác xã (HTX) và 01 trang trại tại thành phố Bắc Kạn được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Kạn với tổng số vốn cam kết giải ngân là 2.000 triệu đồng; tổng số lãi suất đã hỗ trợ là 215,2 triệu đồng, dư nợđược hỗ trợđến 30/4/2020 là 550 triệu đồng. Thực tế, phần lớn HTX trên địa bàn tỉnh không có tài sản thế chấp hoặc tài sản đảm bảo để thế chấp Ngân hàng, bên cạnh đó các HTX còn hạn chế về năng lực quản trị, phương án kinh doanh chưa có tính khả thi nên khi tiếp cận với các Ngân hàng thương mại, hầu hết các HTX không vay được vốn hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.

 

Để giải quyết vấn đề trên, Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 16 tập trung sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 11 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND gồm 02 nội dung chính: (1) Kéo dài thời gian hỗ trợ chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp, HTX từ 01 năm thành 03 năm; (2) Bổ sung thêm “Thành viên HTX” vào đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng và nội dung, điều kiện hỗ trợ kèm theo. Chính sách mới này sẽ cơ bản tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là động lực thúc đẩy, khuyến khích các hộ dân tham gia và phát triển hình thức tổ chức sản xuất hợp tác xã.

Tác giả:  Việt Hòa, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In