Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

( Cập nhật lúc: 16/04/2019  )
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, chiều ngày 16/4/2019, HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh, chức vụ

 

Theo đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc và thôi tham gia thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Văn Nguyên; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ma Xuân Thu và bà Hoàng Thị Duyên.

         

Kết quả bỏ phiếu như sau: Ông Nông Văn Nguyên, ông Ma Xuân Thu và bà Hoàng Thị Duyên được 45/45 phiếu đồng ý (đạt 93,75% so với tổng số đại biểu; 100% tổng số đại biểu dự bỏ phiếu); ông Nguyễn Ngọc Sơn được 44/45 phiếu đồng ý (đạt 91,67% so với tổng số đại biểu; 97,78% tổng số đại biểu dự bỏ phiếu); 


         

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết về công tác cán bộ


Kỳ họp cũng đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương và ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ. Kết quả bỏ phiếu, ông Hoàng Hà Bắc được 43/45 phiếu đồng ý (đạt 89,58% so với tổng số đại biểu; 95,55% tổng số đại biểu dự bỏ phiếu); ông Lê Văn Hội được 44/45 phiếu đồng ý (đạt 91,67% so với tổng số đại biểu; 97,78% tổng số đại biểu dự bỏ phiếu).

         

Sau khi Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc và thôi tham gia thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Văn Nguyên; Nghị quyết miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ma Xuân Thu và bà Hoàng Thị Duyên; Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương và ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tác giả:  HN
Sign In