Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 29/07/2020  )
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các hoạt động của HĐND luôn bám sát kế hoạch, chương trình đề ra và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua; công tác giám sát được duy trì, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND được nâng lên.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX (Ảnh: HN)

 

Về tổ chức kỳ họp

 

Tổ chức thành công kỳ họp thứ 15, thông qua 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền (14 nghị quyết chuyên đề, 01 nghị quyết về kết quả kỳ họp, 02 nghị quyết về công tác cán bộ). Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; các nghị quyết được thông qua bảo đảm đúng quy định, kịp thời. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm.

 

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã sớm chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 16, trong đó đề nghị UBND tỉnh tăng cường đôn đốc cơ quan được phân công chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo; tổ chức họp mở rộng cho ý kiến từng nội dung trình kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, tổ chức khảo sát, thẩm tra theo luật định. Nội dung, chương trình kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ để có định hướng kịp thời, bảo đảm sự thống nhất đối với các nội dung trình tại kỳ họp.

 

Về hoạt động giám sát, khảo sát

 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

 

HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh; các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ. UBND các huyện: Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn. Đoàn đã báo cáo kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16. Các Ban HĐND tỉnh đã triển khai 03 cuộc giám sát, 03 cuộc khảo sát.

 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp về công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua giải trình đã làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đồng thời, Thường trực HĐND yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bật cập và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2020.

 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2021 (trình HĐND xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 16).

 

Về hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

 

Để cung cấp thông tin phục vụ phiên giải trình giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã với 37 cử tri là đại diện các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham dự; chuyển 34 kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính khả thi, đồng thuận trong thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại 25 điểm (cụm xã) trên địa bàn tỉnh với hơn 1.600 cử tri của 108 xã, phường, thị trấn tham dự đối với dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và mức khoán kinh phí bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 tại 14 xã, phường, thị trấn. Qua tiếp xúc cử tri đã tổng hợp 72 ý kiến chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Trong 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 01 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 38 đơn của công dân, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 11 đơn, trả lời công dân 05 đơn, lưu 22 đơn.

 

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù có những khó khăn nhất định trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, hoạt động của HĐND đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo; việc ban hành nghị quyết bám sát thực tiễn, chủ động cùng UBND tỉnh kịp thời xử lý những vấn đề cấp thiết. Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tiếp tục được triển khai thực hiện.  Các hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai liên tục, có hiệu quả; tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì thường xuyên. Đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm theo luật định. Tuy nhiên, hoạt động của HĐND cấp tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc đề xuất xây dựng nghị quyết còn chậm, có một số nội dung bổ sung gấp, sát thời gian tổ chức kỳ họp; chất lượng một số hồ sơ dự thảo nghị quyết thấp; bổ sung, thay đổi nội dung nhiều lần nên khó khăn trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh...

 

Trong 6 tháng cuối năm HĐND cấp tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra. Duy trì hoạt động của HĐND giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tác giả:  Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Sign In