Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 tiếp tục được nâng lên

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )
Sáng ngày 9/12/2018, tại phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo trước HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019.

 

Theo đó, trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tám (tháng 4/2018), kỳ họp thứ chín (tháng 7/2018) và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 10 (tháng 12/2018). Kỳ họp thứ tám, thứ chín, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 28 nghị quyết và dự kiến kỳ họp thứ 10 xem xét thông qua 20 nghị quyết; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

 

Bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019

 

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện chu đáo, đúng quy định, phát huy dân chủ của đại biểu. Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh thống nhất trên cơ sở bám sát các quy định phân cấp thẩm quyền đối với HĐND theo quy định; các quyết định, chủ trương để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của Tỉnh ủy và những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết bảo đảm theo quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của UBND và các Ban HĐND tỉnh. Công tác chỉ đạo, đôn đốc các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được thực hiện sát sao, đảm bảo thời gian gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu.

 

Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tổ chức khảo sát, phục vụ công tác thẩm tra. Đa số các báo cáo thẩm tra của các Ban có tính phản biện, cung cấp nhiều thông tin cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận, quyết định.

 

Kỳ họp được tổ chức đảm bảo dân chủ, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân của các đại biểu HĐND tỉnh, của UBND tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh sửa và ban hành nghị quyết theo đúng luật định ngay sau khi kết thúc kỳ họp. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm, HĐND tỉnh đã thành lập đoàn và tổ chức giám sát thành công 02 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án từ năm 2015 đến thời điểm giám sát trên địa bàn tỉnh.

 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 01-QĐ/ĐĐ.HĐND ngày 06/3/2017 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 08 cuộc giám sát, 09 cuộc khảo sát. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình khảo sát, giám sát theo kế hoạch đã đề ra.

 

Có thể thấy, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2018 đã tập trung vào những vấn đề nổi lên, được cử tri và nhân dân quan tâm. Các kiến nghị sau giám sát được gửi tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành.

 

Công tác điều hành kỳ họp của chủ tọa kỳ họp có nhiều đổi mới

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức tổ chức theo quy định. Trong năm các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc tại 44 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố; tổng hợp chuyển 267 ý kiến kiến nghị của cử tri (162 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 105 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện) đến các cơ quan liên quan để xem xét giải quyết và trả lời cử tri. Đến nay, đa số các ý kiến được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời.

 

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện thường xuyên. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 07 lượt công dân có ý kiến kiến nghị. Đến thời điểm hiện tại, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 87 đơn, thư; chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 43 đơn, thư; trả lời, hướng dẫn công dân: 11 đơn, thư; lưu theo dõi 33 đơn thư.

 

Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp thời theo quy định như việc duy trì các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND; cho ý kiến đối với 106 văn bản theo đề nghị của UBND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành

 

  Có thể thấy, năm 2018, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đảm bảo quy định pháp luật. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên thông qua việc nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và mỗi cá nhân đại biểu HĐND tỉnh góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

Tác giả:  Thu Sa
Sign In