Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2019

( Cập nhật lúc: 05/02/2020  )
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

 

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

 

Chất lượng chuẩn bị kỳ họp, thảo luận và quyết định tại kỳ họp HĐND được nâng lên

 

HĐND tỉnh tổ chức thành công 04 kỳ họp, thông qua 51 nghị quyết. Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh sớm thống nhất trên cơ sở quy định của pháp luật, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và những vấn đề đang được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong chuẩn bị nội dung kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện phản biện xã hội đối với một số nội dung trình kỳ họp theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch; các Ban tổ chức 09 cuộc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra. Đa số các báo cáo thẩm tra có tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra và đề xuất những nội dung cần làm rõ, bổ sung đối với dự thảo nghị quyết.

 

Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có chuyển biến tích cực

 

Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực triển khai chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND có chuyển biến tích cực.

 

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức giám sát đúng quy trình luật định và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại một số cơ sở, qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và việc chấp hành của cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 12, thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX; giám sát tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm các Ban HĐND tỉnh đã triển khai 09 cuộc giám sát, 10 cuộc khảo sát. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết kiến nghị cửa cử tri.

 

Các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn đảm bảo bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi được cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các cam kết nhằm khắc phục hạn chế, bất cập, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp đối với Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Tài chính.

 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Qua giải trình đã làm rõ được hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn trong các lĩnh vực được đề cập tại phiên giải trình. Sau giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kết luận trong đó nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện đối với các nội dung đã được giải trình. Đồng thời, giao các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát thực hiện. UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình tại kỳ họp thứ 14.

 

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định

 

Qua đợt tiếp xúc cử tri, ngoài các ý kiến, kiến nghị đã được các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời trực tiếp tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 157 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 106 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 78 đơn thư của công dân, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 37 đơn, trả lời công dân 12 đơn, lưu 29 đơn. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khảo sát 03 đơn thư trước khi xem xét chuyển cơ quan có thẩm quyền và trả lời công dân; ban hành 03 văn bản đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND, các Ban HĐND gửi đến nhưng chậm giải quyết.

 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh tổ chức 08 buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 18 lượt công dân tới kiến nghị, phản ánh. Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND cấp huyện tại nơi đại biểu ứng cử theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

 

Duy trì có hiệu quả hoạt động giữa hai kỳ họp

 

Thường trực HĐND tỉnh duy trì các phiên họp thường kỳ hằng tháng theo luật định. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương, đảm bảo chủ động, kịp thời, đúng quy định. Thường trực HĐND đã thống nhất cho ý kiến đối với 132 văn bản theo đề nghị của UBND tỉnh.

 

Tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho hơn 300 đại biểu là đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã và Văn phòng giúp việc. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện Ba Bể, Chợ Mới. Tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (Nghị quyết số 14). Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết số 14. Tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày bầu cử đầu tiên sau giải phóng HĐND tỉnh Bắc Kạn (25/10/1949 - 25/10/2019). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố theo quy chế đã ban hành.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, dưới dự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, tin tưởng rằng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra./.

Tác giả:  Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Sign In