Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

( Cập nhật lúc: 08/02/2020  )
Ngày 06/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 19/HD-HĐND hướng dẫn một số nội dung về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính mới khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hướng dẫn gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính mới như sau:

- Đối với đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập hai đơn vị hành chính cùng cấp thì đại biểu Hội đồng nhân dân của hai đơn vị hành chính cũ hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

- Đối với đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập một đơn vị hành chính cùng cấp với một phần địa phận và dân cư của một hay nhiều đơn vị hành chính cùng cấp khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cũ và đại biểu Hội đồng nhân dân ở một phần địa phận, dân cư đó được hợp thành Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

2. Về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới, bao gồm:

- Các đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập hai đơn vị hành chính cùng cấp.

- Các đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập một đơn vị hành chính cùng cấp với một phần địa phận và dân cư của một hay nhiều đơn vị hành chính cùng cấp khác nếu có số đại biểu lớn hơn số đại biểu được bầu theo quy định tại Điều 32, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

* Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

- Trực tiếp chỉ định Triệu tập viên trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới để triệu tập và chủ tọa kỳ họp cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới.

- Hướng dẫn Triệu tập viên chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình và chuẩn bị các tài liệu kỳ họp thứ nhất trình Hội đồng nhân dân khóa mới xem xét, quyết định.

* Việc tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Về tên gọi: Hội đồng nhân dân xã, thị trấn…, kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 (tên đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Thực hiện xong trước ngày 01/3/2020.

- Trình tự, thủ tục, các bước tiến hành kỳ họp thứ nhất: Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

+ Tại phiên họp trù bị: Triệu tập viên công bố danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính mới và báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất.

+ Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ nhất: Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác của địa phương nếu xét thấy cần thiết…

3. Các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập trên cơ sở nhập một đơn vị hành chính cùng cấp với một phần địa phận và dân cư của một hay nhiều đơn vị hành chính cùng cấp khác nếu có số đại biểu không lớn hơn số đại biểu được bầu theo quy định tại Điều 32, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới không tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Trường hợp nếu đơn vị hành chính mới phải thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh theo Luật định.

Tác giả:  VT
Sign In