Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

( Cập nhật lúc: 13/02/2019  )

 

Người dân chung sức xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Baobackan.org.vn)

 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 31/01/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng Kế hoạch số 09/KH-HĐND giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

 

Đoàn chia làm 02 tổ: Tổ giám sát số 01 do bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát làm Tổ trưởng, sẽ giám sát từ ngày 12-14/3 tại các huyện Ba Bể, Chợ Mới và Pác Nặm. Tổ giám sát số 02 do bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát làm Tổ trưởng, sẽ giám sát từ ngày 05-08/3 tại các huyện Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn và Bạch Thông. Ngày 15/3, Đoàn giám sát sẽ làm việc tại các sở, ngành của tỉnh. Sau đó, sẽ làm việc với UBND tỉnh.

 

Cuộc giám sát này nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG GNBV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG GNBV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG GNBV trên địa bàn tỉnh và chính sách, pháp luật có liên quan. Đoàn giám sát có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát báo cáo tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh giữa năm 2019.

 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

 

 

Tác giả:  Dương Thảo
Sign In