Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kinh nghiệm của các Ban HĐND tỉnh về công tác thẩm tra sau ba năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 04/10/2019  )
Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX ban hành, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND, trong đó có hoạt động thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án - là một trong hai nhiệm vụ chính, cơ bản của các Ban HĐND. Sau hơn 03 năm thực hiện Đề án, chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Bắc Kạn không ngừng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 13 kỳ họp, ban hành 169 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, riêng lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách do Ban thẩm tra đã ban hành 71 Nghị quyết, chiếm 42% tổng số Nghị quyết đã ban hành. Qua theo dõi kết quả rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền  cho thấy, các Nghị quyết do HĐND tỉnh khóa IX ban hành đều đúng thẩm quyền, đảm bảo căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn nên có tính khả thi, cơ bản các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế của HĐND, không có Nghị quyết nào ban hành sai thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật phải xử lý.

 

Có được kết quả đó là do công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của các Ban HĐND tỉnh luôn được TT HĐND tỉnh chú trọng, quan tâm và chỉ đạo sâu sát, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh. Từ thực tiễn công tác, các Ban HĐND tỉnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra như sau:

 

Các Ban HĐND tỉnh phối hợp khảo sát tại cơ sở

 

Thứ nhất, cần chủ động đề xuất Thường trực HĐND tỉnh phân công cơ quan thẩm tra ngay từ khi cho ý kiến xây dựng nghị quyết.

 

Tùy theo nội dung, Thường trực HĐND tỉnh giao cho các Ban HĐND đề xuất ý kiến, phân công thẩm tra ngay từ bước đầu, giúp các Ban chủ động nghiên cứu, thu thập tài liệu; tham gia góp ý ngay từ khâu xây dựng dự thảo nghị quyết khi cơ quan chủ trì soạn thảo.Việc tham mưu cho ý kiến đối với đề xuất xây dựng nghị quyết của các Ban từ đầu giúp cho việc xây dựng và ban hành nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đủ cơ sở pháp lý, là một nội dung quan trọng trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND.

 

Thứ hai, phải chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra của Ban.

 

Trên cơ sở điều hòa, phân công cho các Ban thẩm tra của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thẩm tra của Ban, phân công các thành viên Ban nghiên cứu, thẩm tra gắn với ngành lĩnh vực thành viên đang công tác. Đồng thời quy định cụ thể các mốc thời gian tổ chức khảo sát, thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo thẩm tra, dự kiến thời gian họp thẩm tra sơ bộ, họp với các cơ quan chủ trì soạn thảo; phối hợp với Văn phòng HĐND (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh) để phân công, theo dõi đôn đốc chuyên viên giúp việc các Ban thực hiện nhiệm vụ thẩm tra đảm bảo kịp thời, có chất lượng.

 

Thứ ba, cần tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra.

 

Quá trình thẩm tra, tùy nội dung, Ban tiến hành khảo sát lấy ý kiến của cơ sở và một số đối tượng chịu sự tác động để thu thập thông tin nhiều chiều, đảm bảo trung thực, khách quan.

 

Bên cạnh việc khảo sát thu thập thông tin, các Ban luôn chủ động cập nhật thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua tiếp xúc cử tri, qua các báo cáo định kỳ, các hội nghị sơ kết, tổng kết, các phiên họp thành viên UBND tỉnh, tham dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng,vv…Có  thông tin đầy đủ giúp cho hoạt động thẩm tra của các Ban được thuận lợi, các Báo cáo thẩm tra được chặt chẽ và có tính thuyết phục. Thực tế qua hoạt động khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã phát hiện và chỉ ra một số bất hợp lý trong việc: Đề xuất đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng, bố trí danh mục và phân bổ vốn đầu tư hay việc ban hành một số chính sách về phát triển nông nghiệp, đề xuất chủ trương đầu tư,vv… chưa đảm bảo đúng quy định, từ đó có những kiến nghị xác đáng, nhận được sự đồng thuận của các đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban tại các kỳ họp vừa qua đều được đại biểu HĐND tỉnh đánh giá chất lượng tốt.

 

Thứ tư, nên chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp tại các phiên họp thành viên UBND tỉnh.

 

Việc tham dự, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh gửi Tờ trình chính thức để thẩm tra được UBND tỉnh quan tâm, có sự phối hợp thường xuyên với các Ban HĐND tỉnh. Qua đó những vấn đề còn băn khoăn đã được cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và các thành viên UBND tỉnh trao đổi cụ thể, giảm bớt việc bổ sung báo cáo giải trình khi có ý kiến trái chiều trong báo cáo thẩm tra, do đó thời gian trình bày báo cáo và thảo luận tại các kỳ họp cũng được rút ngắn.

 

Thứ năm, tranh thủ ý kiến chỉ đạo và định hướng của Thường trực  HĐND tỉnh.

 

Thông thường, các Ban tổ chức họp nội bộ Ban thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra trước khi tổ chức họp mở rộng với cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết. Kết quả thẩm tra còn có ý kiến trái chiều chưa được cơ quan chuyên môn làm rõ, chưa đáp ứng yêu cầu thẩm tra, được Ban tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, định hướng tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

 

Khi tổ chức Hội nghị thẩm tra, các Ban luôn mời Thường trực HĐND phụ trách tham dự để kịp thời nắm bắt thông tin và có định hướng sớm, trước khi Thường trực HĐND họp để nghe các Ban báo cáo sơ bộ về nội dung thẩm tra.

 

Qua báo cáo thẩm tra của các Ban, Thường trực HĐND quyết định nội dung chương trình kỳ họp, không đưa vào chương trình kỳ họp đối với các Tờ trình không đảm bảo căn cứ pháp lý, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoặc nội dung dự thảo Nghị quyết chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn nhiều băn khoăn,.. giúp cho công tác tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh được chặt chẽ, có chất lượng.

 

Thứ sáu, chủ động nghiên cứu báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, kịp thời cập nhật ý kiến thảo luận của đại biểu, đề xuất ý kiến với chủ tọa kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, các Ban chủ động nghiên cứu báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp Văn phòng kịp thời cập nhật ý kiến thảo luận của đại biểu. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì hội ý nhanh trong Ban, đề xuất ý kiến khi Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe các tổ thảo luận báo cáo, bảo đảm sự thống nhất chung.

 

Thứ bảy, nội dung báo cáo thẩm tra cần súc tích, đúng trọng tâm.

 

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND là một trong những tài liệu quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin, chỉ ra những vấn đề cần tập trung thảo luận, làm rõ trước khi các đại biểu HĐND tỉnh quyết định. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thường ngắn, gọn, đi sâu vào nội dung thẩm tra, không đưa vào báo cáo thẩm tra các lỗi về câu chữ, chính tả, gây dài dòng, không cần thiết. Báo cáo thẩm tra thường tập trung vào hai nội dung chính, đó là:

 

Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nội dung dự thảo Nghị quyết. Trường hợp có ý kiến khác với nội dung trình, Ban xây dựng báo cáo thẩm tra có kèm theo dự thảo nghị quyết gửi đại biểu xem xét, cho ý kiến; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sau khi tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu dự kỳ họp.

 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án của HĐND tỉnh, có thể nói rằng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hoạt động HĐND khóa IX, các Ban HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh để các Ban tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động, đồng thời nhận được sự phối hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND và các sở, ngành cùng các địa phương trong tỉnh để các Ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp phần nào vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Sign In