Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kinh nghiệm về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )
Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, nhiều kinh nghiệm, giải pháp đã được trao đổi, chia sẻ nhằm đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Thực tiễn hoạt động của HĐND cho thấy công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đóng vai trò quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân với cơ quan nhà nước nói chung và với HĐND, đại biểu HĐND nói riêng. Thông qua các hoạt động này, HĐND nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời công dân. Làm công tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, thể hiện rõ vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

 

Trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 94, 95, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri được quy định tại các Điều 73, 74, 82, 87 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Để thực hiện tốt các quy định trên, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong đó có quy định cụ thể trách nhiệm các cá nhân, cơ quan, đơn vị và công tác phối hợp trong động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

 

Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thư sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào huyện Chợ Mới vào ngày 03/10/2019 vừa qua, các đơn vị đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Từ khi triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp đến tháng 9/2019, Thường trực HĐND các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri được 5.084 buổi (cấp tỉnh 142 buổi, cấp huyện 671 buổi, cấp xã 4.271 buổi); số ý kiến, kiến nghị chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết ở cấp tỉnh là 278, cấp huyện là 4.097, cấp xã là 19.115 kiến nghị. Thường trực HĐND các cấp tổ chức tiếp công dân được 831 buổi với 1.041 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị (cấp tỉnh 08 buổi với 21 lượt công dân, cấp huyện 134 buổi với 202 lượt công dân, cấp xã 689 buổi với 818 lượt công dân). HĐND các cấp tiếp nhận 542 đơn thư (cấp tỉnh 199 đơn thư, cấp huyện 88 đơn thư, cấp xã 255 đơn thư).

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND các cấp tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa có kết quả giải quyết chủ yếu liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng; lĩnh vực đất đai; điều chỉnh địa giới hành chính; chế độ, chính sách người có công. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến Thường trực, các Ban HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật. Số đơn thư chưa có kết quả giải quyết chủ yếu là đơn thư mới chuyển, đang trong thời gian xem xét, giải quyết.

 

Theo chia sẻ của đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố thì công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân nhận thấy hoạt động này đã đi vào nền nếp, cơ bản được thực hiện bảo đảm đúng quy định. Một số địa phương kết hợp tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử, theo chuyên đề và nhóm đối tượng: HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về công tác quản lý đất đai và quản lý đô thị trên địa bàn; HĐND huyện Bạch Thông tiếp xúc cử tri theo đối tượng (hội viên Hội Cựu chiến binh) và 02 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề (về công tác quản lý đất đai); HĐND huyện Chợ Đồn tiếp xúc chuyên đề về giáo dục và Đào tạo; HĐND huyện Pác Nặm tiếp xúc cử tri theo thôn, cụm thôn; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng (hội cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường).  Đồng thời, việc phối hợp tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH với HĐND tỉnh, giữa HĐND cấp tỉnh với HĐND cấp huyện, giữa HĐND cấp huyện với HĐND cấp xã; phối hợp tiếp công dân giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và UBND (cấp tỉnh); HĐND và UBND (cấp huyện, cấp xã) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi có hệ thống quá trình giải quyết của UBND và các ngành chức năng.

 

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, các Ban HĐND cấp tỉnh tăng cường thực hiện: Tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm Thường trực HĐND giao các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri theo luật định; Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2016 đến năm 2017; Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát đối với 07 vụ, việc cụ thể; Thường trực HĐND thành phố tiến hành 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc thi hành pháp luật trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị và công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân.

 

Tuy nhiên, do nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 nên hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân còn một số khó khăn, hạn chế như: Hình thức tiếp xúc cử tri chưa phong phú, chủ yếu tiếp xúc cử tri theo định kỳ, việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng còn ít. Trách nhiệm của đại biểu HĐND trong công tác này nhất là việc giải thích, tuyên truyền về chủ trương, chính sách qua công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân còn hạn chế.Gắn việc trả lời với việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền có lúc chưa kịp thời, có nội dung trả lời nhưng chưa giải quyết. Việc giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của đại biểu, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở một số địa phương chưa được thực hiện. Việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền trong một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đảm bảo về mặt thời gian, chưa giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND tỉnh còn phải ban hành văn bản đôn đốc giải quyết; vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp;  số cuộc do Thường trực HĐND, các Ban HĐND giám sát giải quyết đơn thư của công dân theo từng vụ việc còn ít…

 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, Hội nghị đã đưa ra một số kinh nghiệm trong việc đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân như sau: Các vị đại biểu HĐND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu các quy định, trau dồi các kỹ năng trong tiếp xúc cử tri, tiếp công dân như kỹ năng trình bày, lắng nghe, trả lời, giải thích để cử tri nắm vững và hiểu rõ vấn đề… tạo không khí cởi mở, gần gữi trong buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thường trực HĐND các cấp chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát đối với lĩnh vực này, theo đó lựa chọn kỹ nội dung giám sát, đó là những kiến nghị, đơn thư chưa được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm hoặc những kiến nghị, đơn thư đã được cơ quan có thẩm quyền hứa giải quyết trong thời gian nhất định; phân công rõ trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; qua đó giúp cử tri nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Có hình thức phù hợp về việc thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để nhân dân biết và cũng là cơ sở để cử tri giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In