Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2021 HĐND tỉnh sẽ không tổ chức giám sát chuyên đề

( Cập nhật lúc: 05/08/2020  )
Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

 

Căn cứ đặc điểm, tình hình của năm 2021, đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; các cơ quan, đơn vị, địa phương dành nhiều thời gian cho công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự bên cạnh việc bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, trong năm 2021 dự kiến HĐND tỉnh sẽ tiến hành 04 kỳ họp trong đó có 01 kỳ tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX và 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X. Do vậy, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã thống nhất không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề trong chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh.

 

Theo đó, tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/7/2020, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 gồm những nội dung chủ yếu sau: (1) Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. (2) Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (3) Xem xét báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. (4) Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. (5) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giao các Ban HĐND tỉnh lựa chọn nội dung chuyên đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban trong số các đề xuất nội dung giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh để tổ chức giám sát trong năm 2021 theo quy định./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In