Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

 

Mô hình trồng khoai môn tại thị trấn Đồng tâm, huyện Chợ Mới


Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông và hướng tới các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn; các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông.

 

Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết bao gồm 4 nhóm chi bao gồm: Chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; Chi thông tin tuyên truyền; Chi xây dựng và nhân rộng mô hình và Chi khác. Cơ bản các nội dung chi được thực hiện theo Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành.

 

Nghị quyết ban hành sẽ có tác động tích cực đến việc triển khai hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở lập dự toán, sử dụng kinh phí được giao thực hiện hoạt động khuyến nông đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của từng cấp ngân sách.

 

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

Tác giả:  Việt Hòa, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In