Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Ngày 17/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn.

 

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn sẽ được mức trợ cấp đặc thù là 1.500.000 đồng/người/tháng.

 

Như vậy, theo quy định hiện hành chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn đang hưởng là 500.000 đồng/người/tháng; thì từ ngày 27/7/2020 chế độ trợ cấp đặc thù được tăng lên là 1.500.000 đồng/người/tháng.

   

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020.

 

Tác giả:  Thu Trang, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In