Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )
Ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

 

Một số hiện vật là công cụ đá thu được sau khai quật tại di tích Đền Thắm, huyện Chợ Mới.


Theo đó, quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn bằng mức chi quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Cụ thể mức chi đối với các nội dung thực hiện công tác thăm dò, khai quật, khảo cổ như sau: Mức chi thù lao đối với cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người của cơ quan có chức năng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường xuyên và trực tiếp vào dự án thăm dò, khai quật khảo cổ): 300.000 đồng/người/ngày. Mức chi thù lao đối với chuyên gia tư vấn khoa học cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ (là người ký hợp đồng tham gia tư vấn khoa học trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ): 650.000 đồng/ngày/người. Mức chi thuê khoán nhân công phục vụ công tác điều tra, đào thăm dò, khai quật khảo cổ, phân loại chỉnh lý di vật; chi thuê khoán bảo vệ công trường và kho tạm 24/24h: Từ 250.000 đồng/ngày/ngườiđến 350.000 đồng/ngày/người.Mức chi viết báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ: 4.000.000đồng/báo cáo; mức chi viết báo cáo khoa học kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ là 12.000.000đồng/báo cáo.

 

Đối với mức chi cho công tác lập hồ sơ khoa học, bao gồm: Chi dập hoa văn và văn bia: tối đa không quá 100.000 đồng/bản (khổ A4), tối đa không quá 150.000 đồng/bản (khổ A3), tối đa không quá 250.000 đồng/bản (khổ A2), tối đa không quá 450.000 đồng/bản (khổ A0); chi chụp ảnh chụp di tích và di vật tối đa không quá 25.000 đồng/ảnh;Phiếu đăng ký hiện vật (mô tả đặc trưng, niên đại, nguồn gốc và tính chất hiện vật)tối đa không quá 30.000 đồng/phiếu; chi đo vẽ di tích, di vật (mặt bằng tổng thể khu di tích, mặt bằng hiện trạng di tích, mặt cắt địa tầng, chi tiết các dấu vết kiến trúc..., hình dáng, hoa văn của các loại di vật...): 300.000 đồng/người/ngày.

 

Mức chi phục chế, phục dựng hiện vật khảo cổ: Thực hiện theo hợp đồng trên cơ sở khối lượng công việc thực tế và trong phạm vi dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao.

 

Mức chi mua sắm hoặc thuê trang thiết bị vật tư, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ thăm dò, khai quật khảo cổ; thuê phương tiện đi lại; lán trại tại công trường phục vụ thăm dò, khai quật khảo cổ; in ấn, photo, nhân bản hồ sơ và báo cáo; thuê khoán lấp hố hoặc bảo tồn di tích sau khi thăm dò, khai quật, đơn vị: Căn cứ định mức quy định hiện hành, giá thực tế của địa phương tại thời điểm thăm dò, khai quật và được thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Mức chi về công tác di dời các di tích, di vật hoặc lấp cát bảo tồn tại chỗ các di tích, di vật dưới lòng đất; thuê khoán kho, bãi bảo quản tạm thời di tích, di vật; thuê máy móc cần thiết phục vụ công tác thăm dò, khai quật khảo cổ: Thực hiện theo hợp đồng căn cứ vào định mức quy định hiện hành hoặc mức giá thực tế tại địa bàn thăm dò, khai quật khảo cổ và trong phạm vi dự toán được duyệt theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

 

Mức chi hoạt động bộ máy của đoàn khai quật hoặc của dự án thăm dò, khai quật khảo cổ: Theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở các định mức chi hiện hành.

 

Ngoài các mức chi trên như: Chi hội thảo; chi công tác phí; chi tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tiền tàu xe (nếu có) cho chuyên gia tư vấn khoa học áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐNDngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ.

 

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

Tác giả:  Thu Trang, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In