Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )

 

Quá trình thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay, tuy mức hỗ trợ giữa các huyện nghèo (30a) và các huyện còn lại có sự khác nhau nhưng về cơ bản các địa phương không gặp khó khăn trong việc huy động nhân dân tham gia đóng góp chương trình, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn các dự án thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, do quá trình phân bổ, giao kế hoạch vốn của Trung ương cho địa phương không đồng đều giữa các năm, tập trung nguồn vốn vào năm 2020 (nguồn vốn được giao năm 2020 là 343.500 triệu đồng/730.700 triệu đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 47% tổng vốn của cả giai đoạn), bình quân nguồn vốn ngân sách của một xã tăng lên khoảng 3,7 lần so với bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019; cùng với đó, tỷ lệ vốn đóng góp của người dân cũng tăng gấp 3,7 lần so với những năm trước, điều đó ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện dự án, khó có thể huy động nhân dân tham gia đóng góp theo định mức.

 

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc huy động vốn đóng góp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Theo đó, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với 04 nội dung quy định tại mục 9, 10, 11, 12 điểm c, khoản 4 Điều 1, Nghị quyết số 17, gồm: Nhà văn hóa xã, Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn, Trường học, Trạm Y tế xã. Cụ thể như sau:

 

Đối với công trình Nhà văn hóa xã và Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn: Điều chỉnh tăng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa từ 80% lên 90%; giảm vốn huy động khác (vốn đóng góp của nhân dân) tối thiểu từ 20% xuống 10%.

 

Đối với công trình Trường học và Trạm y tế xã: Điều chỉnh tăng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa từ 90% lên 95%; giảm vốn huy động khác (vốn đóng góp của nhân dân) tối thiểu từ 10% xuống 5%.

 

Với việc điều chỉnh tỷ lệ huy động vốn đóng góp như Nghị quyết sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, góp phần thực hiện hoàn thành các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020./.

Tác giả:  Hoàng Hùng, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In