Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

( Cập nhật lúc: 05/12/2019  )
Tái giám sát là hoạt động cần thiết để đánh giá rõ nét về hiệu quả hoạt động giám sát và cũng là cơ sở để xác định rõ hơn trách nhiệm các ngành, các cấp trong thực hiện các kiến nghị qua giám sát. Đây cũng là một trong nhiều giải pháp được đưa ra trong Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND.

 

Tái giám sát tại Công ty TNHH Việt Trung

 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến tháng 9/2019 đối với các nội dung sau: (1) Việc thực hiện công tác cải cách hành chính. (2) Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản từ năm 2011 đến năm 2016. (3) Việc thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. (4) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2017. (5) Công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế từ năm 2014 đến năm 2016. (6) Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 8/2018. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Sau giám sát 06 chuyên đề trên, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 05 Nghị quyết về kết quả giám sát, chuyển 155 kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua giám sát cho thấy, sau khi nhận được Báo cáo, nghị quyết về kết quả giám sát do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND các cấp đã tiếp thu 100% kiến nghị của Đoàn giám sát và chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét giải quyết, trả lời theo quy định.  Việc trả lời và giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét; đa số các kiến nghị được trả lời, giải quyết và báo cáo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giám sát, cụ thể:

 

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực

 

Nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã về công tác cải cách hành chính được nâng lên; chỉ số cải cách hành chính năm 2017, 2018 tăng 11 bậc so với năm 2016. Hệ thống thể chế hành chính từng bước được hoàn thiện; các thủ tục hành chính được niêm yết theo quy định và quan tâm sửa đổi hoặc bãi bỏ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện. Tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Việc thực hiện cơ chế tự chủ được đẩy mạnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí được cấp. Việc đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý của cơ quan hành chính các cấp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

 

Sản lượng khoáng sản được quản lý chặt chẽ hơn góp phần tăng thu ngân sách địa phương

 

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn, trong đó thực hiện Đề án ấn định thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát; Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020. Việc triển khai các Đề án đến nay đã góp phần ngăn ngừa tình trạng thiếu trung thực trong kê khai nộp thuế, phí của doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; sản lượng khoáng sản được quản lý chặt chẽ góp phần tăng thu ngân sách địa phương, thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản tăng qua các năm (Năm 2016 đạt 82.716 tỷ đồng; năm 2017 đạt 97.585 tỷ đồng; năm 2018 đạt 111.332 tỷ đồng).

 

Chú trọng công tác bảo vệ và phát triên rừng

 

Sau hoạt động giám sát đã có sự chuyển biến về nhận thức của người dân và cấp ủy, chính quyền  các cấp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Góp phần đưa diện tích trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác (trồng tập trung) giai đoạn 2017-2019 là đạt 13.333 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ là 108,4 ha, trồng rừng sản xuất 13.225 ha, trồng cây phân tán là 6.570 ha. Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện, kết quả từ năm 2016 đến 2019 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trồng được 14.903 ha/15.000 ha rừng gỗ lớn, đạt 99,4 % so với mục tiêu đề ra. Kết quả đã mang lại hiệu quả kinh tế từ phát triển rừng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, đưa Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất toàn quốc (Tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 là 72,1%; năm 2018 là 72,6%).

 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng qua các năm (Năm 2017 tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt 68%, tỷ lệ giải quyết tố cáo đạt 78,8%; năm 2018 tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt 80%, tỷ lệ giải quyết tố cáo đạt 80,7%). Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua không phát sinh điểm nóng. Các vụ việc phức tạp, kéo dài được đưa vào rà soát giải quyết góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Bước đầu rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy biên chế, xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo

 

Đến thời điểm giám sát cơ bản đã giải quyết được tình trạng thiếu cán bộ quản lý y tế, giáo dục. Sau khi sắp xếp lại tổng số điểm trường trong năm học 2019-2020 còn 513 trường (mầm non 291, tiểu học 222) giảm 21 điểm trường so với năm học trước (mầm non 13, tiểu học 8). Ngành y tế đã thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm được 04 đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh; giải thể 02 phòng khám Đa khoa khu vực; giảm được 28 đầu mối khoa, phòng; sáp nhập Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố…

 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư

 

UBND tỉnh đã đưa ra một số nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tại Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện 03 nhiệm vụ với nội dung cụ thể như sau: Đẩy nhanh tiến độ thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản nợ phải thu đối với các dự án sau phê duyệt quyết toán; khắc phục tình trạng dư tạm ứng quá hạn trong đầu tư XDCB; đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hạn chế tình trạng chậm thanh toán tạm ứng dẫn đến tạm ứng quá hạn, chậm lập hồ sơ quyết toán. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm giám sát, Thanh tra tỉnh thực hiện 07 cuộc thanh tra trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đang tiến hành 02 cuộc, đã ban hành kết luận 05 cuộc.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan có thẩm quyền còn có hạn chế như: Còn có nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền chưa được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; một số nội dung chưa thực hiện nhưng không báo cáo làm rõ nguyên nhân để đề xuất trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kiến nghị sau giám sát, Đoàn giám sá đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kiến nghị do Đoàn giám sát chuyển đến mà hiện nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, có kiến nghị cụ thể đối với từng chuyên đề được thực hiện tái giám sát như: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng liên quan đến đề nghị cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để quản lý tốt hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xem xét, giải quyết các vụ, việc còn tồn đọng, vướng mắc, chậm giải quyết. Việc rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích  trồng rừng sát với thực tế của địa phương; cấp cây giống đảm bảo khung thời vụ trồng rừng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức lại các điểm trường, trường học để đảm bảo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In