Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

( Cập nhật lúc: 26/10/2019  )
HĐND các cấp bước vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều quy định mới trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương tạo cơ sở pháp lý để củng cố, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, ngày 20 tháng 11 năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được ban hành, trong đó các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND quy định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát, của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của HĐND, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Theo đó, ngày 06/3/2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp với 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu tại Nghị quyết 14, trong đó chú trọng nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao chất lượng công tác giám sát, giám sát thực hiện kết luận sau giám sát.

 

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

Trong những năm qua HĐND tỉnh Bắc Kạn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giám sát để hoạt động ngày càng hiệu quả từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. HĐND thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, giữa kỳ họp; hoạt động giám sát của HĐND trong những năm qua đã đạt được một số kết quả quan trọng đối với từng hình thức giám sát cụ thể:

 

Thứ nhất,  đối với hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND.

 

Bám sát tình hình thực tế của địa phương, ý kiến đề xuất của đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan, ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, đúng vấn đề cần tiến hành giám sát. Đồng thời, thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo thống nhất, cơ bản hạn chế tình trạng trùng chéo về thời gian, địa bàn, đối tượng giám sát. Việc tiến hành giám sát được chuẩn bị chu đáo, toàn bộ quyết định, kế hoạch, báo cáo kết quả giám sát được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để nhân dân biết và tham gia giám sát. Quy trình và cách thức giám sát tiếp tục được đổi mới, chú trọng giám sát tại cơ sở trước khi tiến hành giám sát tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; tổ chức khảo sát thực tế tại các đối tượng thụ hưởng chính sách; mời đại biểu HĐND tỉnh công tác tại địa phương nơi đoàn đến giám sát tham gia giám sát. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND có chuyển biến tích cực. Để đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, Thường trực, tỉnh đã quan tâm việc tái giám sát (Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay). Đối với những nội dung qua giám sát thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát trong đó có đưa ra lộ trình để cơ quan có thẩm quyền khắc phục hạn chế, tồn tại qua giám sát chuyên đề.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tiến hành giám sát 41 cuộc, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát 06 cuộc, HĐND tỉnh đã ban hành 05 nghị quyết về kết quả giám sát. Trong đó, có thể kể đến một số nội dung giám sát có tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; sau 02 năm thực hiện các kiến nghị sau giám sát kết quả công tác cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả khả quan như: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, 2018 tăng 11 bậc so với năm 2016; hệ thống thể chế hành chính từng bước được hoàn thiện; các thủ tục hành chính được quan tâm cải cách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan Nhà nước; tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của địa phương.

 

Hoặc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2017; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 về phê duyệt Đề án ấn định thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Từ khi thực hiện Đề án đến nay đã góp phần quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, góp phần tăng thu ngân sách địa phương, thu ngân sách địa phương năm 2017 tăng 112%, năm 2018 tăng 120% so với năm 2016.

 

Thứ hai, việc tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, giải trình giữa hai kỳ họp tại các phiên họp của Thường trực HĐND

 

Chất vấn tại kỳ họp HĐND là hoạt động được cử tri, Nhân dân quan tâm, theo dõi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 06 phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND với số lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn là 94 đại biểu và 54 lượt Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm theo các nhóm lĩnh vực. Trong quá trình chuẩn bị nội dung chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu kỹ các ý kiến cử tri, các báo cáo của UBND tỉnh và của các sở, ngành để đưa ra những câu hỏi chất vấn có chất lượng, có tính thời sự trên các lĩnh vực như: Việc quản lý, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý và việc bảo trì các công trình giao thông đường bộ; tiến độ thi công các công trình giao thông; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; việc giải quyết  thủ  tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Đây là năm đầu tiên Thường trực HĐND tổ chức hoạt động giải trình tại một số phiên họp Thường trực HĐND. Qua hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND lựa chọn nhóm vấn đề giải trình và thủ trưởng cơ quan giải trình. Nội dung giải trình tập trung vào các nhóm vấn đề: Việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh đối với nội dung thu hồi kinh phí do thanh toán vượt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt; tình hình thu hồi ngân sách tỉnh cho vay đối với một số cơ quan, đơn vị từ năm 2002 đến nay; công tác quản lý và sử dụng đất công từ năm 2016 đến nay....  Sau chất vấn và phiên giải trình đã làm rõ được trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành vấn đề thuộc thẩm quyền; đưa ra giải pháp khắc phục. Qua hoạt động chất vấn và phiên giải trình của HĐND đã khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với các vấn đề cử tri quan tâm.

 

Thứ ba, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tổ chức 06 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.  Qua giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, sau khi nhận được các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã tiếp thu 100% ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã phản ánh; đồng thời chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét và giải quyết, trả lời theo quy định. Việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét; đa số các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng và được chuyển đến cử tri, cơ quan liên quan theo quy định.

 

Có thể khẳng định hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong những năm qua đã cơ bản bao trùm được các các lĩnh vực đời sống xã hội, phản ánh khá toàn diện, sắc nét thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  và an ninh của tỉnh trong thời gian qua và đặt ra những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tiếp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tại địa phương. Có được những kết quả trên do HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, có những quyết định sát thực về các vấn đề quan trọng ở địa phương với nhóm giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh và xây dựng chính quyền cơ sở, xuất phát từ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân địa phương và kịp thời giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

 

Một là,  đối với hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND: Việc lựa chọn chuyên đề giám sát cần có tính đại diện cao và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng để tổ chức giám sát. Hình thức tiến hành giám sát phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Các kiến nghị sau giám sát đảm bảo sát thực, chỉ rõ được những hạn chế, thiếu sót, những bất cập và đề xuất được các giải pháp đảm bảo tính khả thi, đúng thẩm quyền giải quyết trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

 

Hai là, đối với việc tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, giải trình giữa hai kỳ họp tại các phiên họp của Thường trực HĐND: Lựa chọn vấn đề đưa ra chất vấn , giải trình là vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, được nhân dân quan tâm. Chủ tọa điều hành cần đảm bảo dân chủ, khoa học, linh hoạt. Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo UBND và thủ trưởng các sở, ngành liên quan đến nội dung được kết luận tại phiên chất vấn, giải trình.

 

Ba là, đối với hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri: Khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề bức xúc thì giao Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử tại địa phương đó tổ chức khảo sát thực tế. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Tập trung giám sát trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt coi trọng giám sát đối với các kiến nghị bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng.

 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đi được 2/3 chặng đường đang nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tại Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 01 của Đảng đoàn HĐND tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và hoạt động giám sát nói riêng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, trong thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri./.

Tác giả:  Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Sign In