Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều chuyển biến tích cực sau 03 năm thực hiện Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”

( Cập nhật lúc: 29/10/2019  )
Ngày 06/3/2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 01-QĐ/ĐĐ.HĐND về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết, được sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể nên hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp từng bước được nâng lên. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của HĐND. Tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới. Mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND được đảm bảo, tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Ngày 16/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND”.

 

Đến nay, HĐND các cấp cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra tại Đề án. Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới, công tác điều hành kỳ họp sáng tạo, linh hoạt, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể trong thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các Ban HĐND đã chủ động tiến hành khảo sát thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra; phối hợp, trao đổi với cơ quan soạn thảo. Đa số các báo cáo thẩm tra có tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra và đề xuất những nội dung cần làm rõ, bổ sung đối với dự thảo nghị quyết. Nghị quyết của HĐND đã tập trung thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình kinh tế địa phương. HĐND cấp tỉnh và một số huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề  để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất hàng hóa, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh sinh viên trên địa bàn...qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tại địa phương. Từ khi triển khai Nghị quyết đến nay, HĐND cấp tỉnh tổ chức 09 kỳ họp, ban hành 125 nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 65 kỳ họp, ban hành 366 nghị quyết; HĐND cấp xã tổ chức 723 kỳ họp, ban hành 3.274 nghị quyết.

 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND có chuyển biến tích cực. Quy trình và cách thức giám sát tiếp tục được đổi mới, chú trọng giám sát tại cơ sở trước khi tiến hành giám sát tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; tổ chức khảo sát thực tế tại các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đối với những nội dung qua giám sát thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế cần kiến nghị giải pháp và lộ trình thực hiện, Đoàn giám sát đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát trong đó có đưa ra lộ trình để cơ quan có thẩm quyền khắc phục hạn chế, tồn tại qua giám sát chuyên đề. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 05 nghị quyết về kết quả giám sát để các cơ quan liên quan có căn cứ thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị, nghị quyết của HĐND về kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm đến nay tại một số cơ sở, qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và việc chấp hành của cơ quan có thẩm quyền. Đây là nhiệm kỳ đầu, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức giám sát tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử, qua giám sát Tổ đại biểu HĐND đã đưa ra các kiến nghị để các cơ quan chức năng giải quyết góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức được 32 cuộc giám sát, chuyển 936 kiến nghị đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết; Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 09 cuộc giám sát; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện tổ chức giám sát 182 cuộc, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.465 kiến nghị; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã tổ chức giám sát được 961 cuộc, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2.525 kiến nghị. Đa số các ý kiến kiến nghị của đoàn giám sát đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Những kiến nghị chưa có kết quả giải quyết chủ yếu là các kiến nghị mới được chuyển sau các cuộc giám sát tiến hành trong 06 tháng đầu năm 2019 đang trong thời gian xem xét, giải quyết (UBND đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện); một số kiến nghị liên quan đến nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách nên cần có thời gian giải quyết.

 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài việc chất vấn đối với Chủ tịch UBND và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn theo luật định; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã tiến hành chất vấn trực tiếp một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm theo các nhóm lĩnh vực. Phiên giải trình giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND một số địa phương tổ chức thực hiện. Sau giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kết luận trong đó nêu rõ yêu cầu UBND thực hiện một số kiến nghị đối với các nội dung tại phiên giải trình. Thông qua hoạt động giải trình đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp trong hoạt động giám sát và công tác phối hợp với UBND cùng cấp để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương.

 

Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện bảo đảm đúng quy định, có đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nhóm đối tượng. Thực hiện phối hợp tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH với HĐND tỉnh, giữa HĐND cấp tỉnh với HĐND cấp huyện, giữa HĐND cấp huyện với HĐND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri khi tham gia. Trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa có kết quả giải quyết chủ yếu liên quan đến kiến nghị đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, lĩnh vực đất đai, điều chỉnh địa giới hành chính, chế độ, chính sách người có công.

 

Việc tổ chức tiếp công dân hằng tháng phối hợp thực hiện giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và UBND (cấp tỉnh); HĐND và UBND (cấp huyện, cấp xã) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi có hệ thống quá trình giải quyết của UBND và các ngành chức năng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng luật định. Việc giám sát, khảo sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện tăng cường thực hiện.  Trên 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến Thường trực, các Ban HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật. Số đơn thư chưa có kết quả giải quyết chủ yếu là đơn thư mới chuyển, đang trong thời gian xem xét, giải quyết.

 

Qua 03 năm thực hiện nghị quyết, công tác tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp được Thường trực HĐND chú trọng thực hiện; 100% đại biểu được tập huấn kỹ năng hoạt động. Nội dung chuyên đề được tập huấn cơ bản bao trùm toàn bộ hoạt động của HĐND, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; có sự kết hợp giữa việc mời giảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử với lãnh đạo chuyên trách HĐND tỉnh trong việc tổ chức tập huấn. Các đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: Có mục tiêu chưa hoàn thành so với mục tiêu đã đề ra tại Đề án. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đối với hoạt động của HĐND ít được đổi mới. Hoạt động của HĐND ở một số xã còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND, ngại va chạm trong việc thảo luận các vấn đề tại kỳ họp…

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục thực hiện các nội dung được đề cập trong Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 01-QĐ/ĐĐ.HĐND ngày 06/3/2017 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Cấp ủy các cấp tăng cường định hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND các cấp thường xuyên thực hiện tái giám sát để đẩy mạnh việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chức năng; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp. Tăng cường sự tham gia của thành viên Ban trong hoạt động của các Ban HĐND; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động thẩm tra và giám sát theo lĩnh vực phụ trách. Phát huy vai trò cá nhân, trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp, trong hoạt động giám sát để kịp thời kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương./. 

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In