Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Kắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/02/2020  )
Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Kắc Kạn. Theo đó, kể từ ngày 01/02/2020 Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành.

 

Nghị quyết số 885 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây) trong đó có 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn.

            

Ngày 03/02/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 2984-CV/TU về việc thực thiện Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai việc sắp xếp các tổ chức, cơ quan trực thuộc tại các địa phương thuộc diện thực hiện sắp xếp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ của các tổ chức và đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả./.

Tác giả:  Phùng Mai
Sign In