Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

( Cập nhật lúc: 28/11/2019  )
Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành sơ kết 03 năm việc thực hiện nghị quyết.

 

Nghị quyết 14 đề ra 06 mục tiêu cụ thể, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay HĐND các cấp cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. Đa số kỳ họp của HĐND được tổ chức đảm bảo đúng luật định, có chất lượng. Cơ bản các nghị quyết do HĐND ban hành hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn. Trên 90% kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND đảm bảo cụ thể, khả thi, đúng quy định pháp luật. Trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến Thường trực, các Ban HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật. 100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn kỹ năng hoạt động. Các đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. 

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ ra còn có mục tiêu tại một số địa phương chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND chuyển đến được các cơ quan liên quan trả lời và giải quyết kịp thời. Tỷ lệ đại biểu chuẩn bị nội dung thảo luận, tham gia ý kiến đối với các văn bản trình kỳ họp theo yêu cầu của Thường trực HĐND và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp trong hoạt động của HĐND; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nêu tại Nghị quyết đặc biệt là những mục tiêu chưa đạt./.


Tác giả:  Phùng Mai
Sign In