Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 27/02/2019  )
Chiều 26/02, UBND tỉnh tổ chức họp để xem xét, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự họp có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh cùng các sở ngành: Nội vụ, Tư pháp, Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh buổi họp

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã sắp xếp, bố trí, kiện toàn được 6.594 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; việc xây dựng các phương án bố trí các chức danh cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Tại cuộc họp các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề cập một số những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề nghị xem xét giải quyết hoặc có hướng dẫn thực hiện thống nhất, cụ thể:

 

Đối với cấp xã: Quy trình bổ nhiệm chức danh phó Chỉ huy trưởng quân sự một số xã chưa đảm bảo phù hợp với Luật Dân quân tự vệ; bố trí chức danh Phó trưởng Công an tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh còn lúng túng; đối với các chức danh: Nhân viên thú ý, người làm công tác truyền thanh, người làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình việc bố trí chưa đáp ứng theo yêu cầu trình độ chuyên môn theo quy định (những chức danh này yêu cầu phải có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên) hoặc không bố trí được do không tìm được người có trình độ chuyên môn; đối với chức danh Chủ tịch các hội đặc thù còn bất cập trong quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ Hội…

 

Đối với thôn, tổ dân phố: Bố trí chức danh Công an viên kiêm Thôn đội trưởng ở thôn (hoặc Thôn đội trưởng kiêm Công an viên) chưa thực sự phù hợp. Nếu trường hợp hai chức danh này trong một thời điểm cùng thực hiện nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng sẽ không đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, chức danh Thôn đội trưởng theo Luật Dân quân tự vệ quy định độ tuổi không quá 45 nên việc bố trí các chức danh khác kiêm nhiệm chức danh này còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân sự…

 

Về chế độ chính sách: Việc chi trả chế độ phụ cấp cho chức danh Chủ tịch các Hội đặc thù chưa phù hợp, nhất là đối với những người đã nghỉ hưu được bố trí thực hiện chức danh này chưa được hưởng theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc giải quyết chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách công tác từ 15 năm trở lên nay thôi làm nhiệm vụ và chế độ đối với nhân viên y tế thôn, bản còn một số vướng mắc; còn có địa phương kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội chưa được cấp; một số địa phương còn lúng túng trong việc chi trả chế độ phụ cấp đối với các chức danh chính thức và kiêm nhiệm…

 

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xem xét giải quyết một số vướng mắc và chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tổng hợp những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh có phương án giải quyết; đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh đến UBND các xã, phường, thị trấn để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tác giả:  Văn Thiện
Sign In