Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh

( Cập nhật lúc: 15/11/2020  )
Thực hiện quy định tại Điều 15, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp công tác. Trong đó, quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, triển khai và giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Theo Quy chế đã ban hành, Thường trực HĐND phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh trong 05 nội dung gồm: (1) Chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức, đánh giá kết quả kỳ họp và triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. (2) Hoạt động giám sát, khảo sát, phản biện xã hội. (3) Tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. (4) Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. (5) Giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, Quy chế nêu rõ công tác phối hợp được thực hiện qua 04 hình thức sau: (1) Mời dự các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan. (2)  Tham gia đoàn khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri. (3) Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu. (4) Gửi xin ý kiến bằng văn bản.

 

Qua gần 01 nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp, các bên đã chủ động phối hợp thực hiện 05 nội dung đã đề ra gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Do đó, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể trên từng nội dung phối hợp như sau:

 

Một là, phối hợp trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức, đánh giá kết quả kỳ họp và triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh:

 

UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự đầy đủ và tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (mở rộng) để thống nhất về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc việc chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định; kịp thời trao đổi để có sự thống nhất chung đối với các nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh. Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận thực hiện hoạt động phản biện xã hội đối với các nội dung trình tại kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị kỳ họp. Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã thông báo trước kỳ họp về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh với HĐND, UBND tỉnh.

 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đến nay đã góp phần tổ chức thành công 17 kỳ họp, gồm: 10 kỳ họp thường kỳ, 06 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp bất thường, ban hành 235 nghị quyết, gồm: 52 nghị quyết thường kỳ, 39 nghị quyết về công tác cán bộ, 144 nghị quyết chuyên đề.

 

Hai là, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, tình hình thực hiện pháp luật ở địa phương thông qua các hoạt động như: Đề xuất nội dung giám sát; cử đại diện tham gia Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Chất lượng hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chịu giám sát và kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất để các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết. UBND quan tâm giải quyết, trả lời các kiến nghị do Đoàn giám sát chuyển đến và thông báo kịp thời kết quả trả lời đối với những kiến nghị sau giám sát.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành hơn 40 cuộc giám sát chuyên đề, chuyển trên 500 kiến nghị tới UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Đến nay, cơ bản các kiến nghị sau giám sát được xem xét giải quyết.

 

Ba là, phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tổng hợp, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri:

 

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết. UBND tỉnh đã chủ động cử đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri để trực tiếp trả lời và tiếp thu các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để các sở, ngành, địa phương, tập trung xem xét, trả lời, giải quyết. Qua đó, nhiều nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết có kết quả và trả lời cụ thể, thông tin đến cử tri nơi có ý kiến kiến nghị.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được 250 buổi; tiếp xúc cử tri chuyên đề 02 đợt; tiếp thu, tổng hợp trên 800 ý kiến của cử tri gửi đến các cơ quan liên quan.

 

Bốn là, phối hợp trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp chặt chẽ. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập Ban tiếp công dân để tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện chức năng giám sát, cử đại diện tham gia tiếp công dân, đồng thời tiếp nhận, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức mình.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp 45 lượt công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

 

Năm là, phối hợp trong giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

 

Thường trực HĐND tỉnh duy trì các phiên họp thường kỳ hằng tháng theo luật định. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp và chỉ đạo triển khai các công việc thuộc thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương, đảm bảo chủ động, kịp thời.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: Do nguồn lực địa phương hạn hẹp, khó khăn về nguồn thu nên một số lĩnh vực cần được hỗ trợ tạo điều kiện, khuyến khích phát triển nhưng chưa đề xuất xây dựng nghị quyết. Một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi đến các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chậm so với thời gian theo quy định; một số dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ nên có nội dung phải thay đổi, điều chỉnh lại sau khi các Ban thẩm tra hoặc chưa được thông qua tại kỳ họp. Công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết đôi khi chưa sâu sát, chưa kịp thời đôn đốc việc thực hiện nên có nghị quyết chậm được hướng dẫn thực hiện. Việc tổng hợp, phân loại ý kiến chuyển đến các cơ quan có liên quan một số ý kiến, kiến nghị còn trùng hoặc tổng hợp chưa đầy đủ nên còn có ý kiến, kiến nghị được tổng hợp nhiều lần gây khó khăn trong việc xem xét, trả lời. Việc phối hợp với Tổ đại biểu để thống nhất tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi thực hiện chưa thường xuyên…

 

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp giữa ba bên. Đồng thời, đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In