Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phỏng vấn đồng chí Mã Ngọc Minh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới về “Nâng cao công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND”

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới tích cực đổi mới nội dung, hình thức giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm. Kết quả giám sát của HĐND đã làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, thông qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để hiểu rõ hơn, phóng viên Trung tâm VH,TT&TT huyện Chợ Mới có cuộc phỏng vấn đồng chí Mã Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới về nội dung này.

 

 

Đồng chí Mã Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới 


P/v: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết kết quả đạt được trong công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND trên địa bàn thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay?

         

Đ/c Mã Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND chủ động xây dựng kế hoạch giám sát toàn khóa. Trong đó, căn cứ vào các ý kiến của cử tri, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám sát sát với thực tế. Việc giám sát tập trung vào giám sát chuyên đề và tổ chức chất vấn tại kỳ họp và tổ chức phiên giải trình sau kỳ họp để làm rõ hơn các nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Thứ nhất, về tổ chức chất vấn tại kỳ họp: Trước khi khai mạc kỳ, Thường trực HĐND đã gửi công văn kèm theo phiếu chất vấn cho từng đại biểu HĐND. Tại kỳ họp HĐND chủ tọa kỳ họp đã gợi ý các nội dung cần làm rõ và dành thời gian cho hoạt động chất vấn. Các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu các nội dung đồng thời thực hiện công tác chất vấn tại kỳ họp, qua chất vấn tại kỳ họp đã góp phần tích cực vào việc làm rõ các nội dung mà cử tri, nhân dân quan tâm, góp phần giúp chính quyền địa phương giải quyết và có  định hướng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

         

Thứ hai, về tổ chức phiên giải trình sau kỳ họp: Thường trực HĐND đã tổ chức thực hiện phiên giải trình sau kỳ họp theo quy định, tại các phiên giải trình các ý kiến chưa được làm rõ và chưa được giải quyết dứt điểm thì Thường trực HĐND thị trấn tổng hợp và gửi bằng văn bản cho lãnh đạo UBND thị trấn nghiên cứu chuẩn bị trước. Qua các phiên giải trình đã làm rõ những nội dung và đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc xem xét giải quyết theo ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và các bậc cử tri, đề ra giải pháp trong thời gian tiếp theo.  

 

Thứ ba, về giám sát chuyên đề: Thường trực HĐND căn cứ vào ý kiến của các Ban HĐND, đại biểu HĐND lựa chọn nội dung giám sát trình HĐND xem xét và biểu quyết thông qua nghị quyết để tổ chức thực hiện. Căn cứ nghị quyết hàng năm về chương trình giám sát, hàng năm Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám sát năm, nội dung kế hoạch thể hiện rõ theo từng tháng, quý, năm. Cụ thể: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND đã tổ chức giám sát 12 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó, giám sát UBND và các bộ phận chuyên môn thị trấn về thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng của địa phương; giám sát việc thu, chi, quản lý khu vực chợ; giám sát về quản lý đất đai và môi trường; việc thu, chi quản lý và quyết toán ngân sách địa phương. Giám sát công tác dạy và học, công tác thu, chi tiền xã hội hóa đóng góp của cha mẹ học sinh tại 03 trường học (Trường Mầm non, Tiểu học và THCS). Giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại; ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; giám sát những nội dung mà cử tri và nhân dân phản ánh, những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm...

         

Thông qua giám sát, đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Cơ bản giải đã quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân phản ánh, những lĩnh vực nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì Thường trực HĐND chuyển lãnh đạo UBND và các ngành liên quan xử lý, giải quyết. Những lĩnh vực nào không thuộc thẩm quyền của địa phương thì Thường trực HĐND chuyển lên cơ quan cấp trên giải quyết kịp thời, không để người dân bức xúc và đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

         

P/v: Thưa đồng chí, trong quá trình giám sát có những khó khăn, hạn chế gì?

        

Đ/c Mã Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới: Ngoài kết quả đạt được, thì trong thời gian qua HĐND thị trấn còn gặp những hạn chế, khó khăn trong quá trình giám sát. Cụ thể: Về kỹ năng giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND còn hạn chế, còn lúng túng trong việc giám sát, nhất là giám sát những nội dung liên quan đến tài chính, chế độ chính sách, công tác đầu tư xây dựng cơ bản... Mặt khác, một số đại biểu HĐND ở các tổ dân phố, trình độ chuyên môn còn hạn chế và không đồng đều, điều này gây khó khăn trong quá trình tổ chức giám sát. Một số đại biểu mới tham gia đại biểu lần đầu, nên kinh nghiệm, kỹ năng còn hạn chế

         

Việc kiểm tra, đôn đốc những nội dung sau giám sát còn chưa sát sao, chưa có chất lượng. Nguyên nhân do đại biểu HĐND kiêm nhiệm, chất lượng đại biểu tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu.   

         

Ngoài ra, điều kiện để thực thi quyền lực của HĐND cũng còn hạn chế. Cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động HĐND còn phụ thuộc quá nhiều vào UBND, phụ thuộc vào nguồn thu ngân sách của địa phương, nên kinh phí dành cho hoạt động HĐND cũng bị bó hẹp.

         

P/v: Để công tác giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, thời gian tới HĐND thị trấn Chợ Mới có những giải pháp gì?

         

Đ/c Mã Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Chợ Mới:

 

Thời gian tới, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

         

Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.

         

Lựa chọn những nội dung giám sát, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết, phân công từng đại biểu phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt chú trọng những đại biểu có năng lực, chuyên môn giám sát những vấn đề khó, nhạy cảm.

         

Tiếp tục kiến nghị HĐND cấp trên tiếp tục tổ chức tập huấn cho các đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, nhất là Thường trực HĐND và các Ban HĐND để địa phương có kỹ năng giám sát, đạt chất lượng hơn.

         

P/v: Vâng, xin cảm ơn đồng chí

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT huyện Chợ Mới)
Sign In