Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về quy hoạch và quản lý đất đai đô thị còn nhiều bất cập

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” trên địa bàn tỉnh.

 

Qua giám sát cho thấy, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản quy phạm nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện tại địa phương. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), phê duyệt 09 Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị cho các huyện, thành phố. Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất cơ bản có sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tính đến các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016-2020), quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch khu đô thị, quy hoạch vùng phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn mới... vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc xây dựng phương án quy hoạch đã xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đã quyết định thu hồi đất đối với 02 dự án chậm tiến độ. Hoạt động dịch vụ về đất đai của các đơn vị tư nhân trên địa bàn còn nhỏ lẻ, chủ yếu do cá nhân thực hiện, không đăng ký hoạt động kinh doanh nên chưa quản lý được. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục quy định.

 

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị tại địa phương còn một số vướng mắc, bất cập do một số quy định trong Luật Đất đai năm 2013 có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng... cụ thể như:  việc lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất được quy định trong Luật Đấu thầu nhưng Luật Đất đai chỉ quy định các trường hợp giao đất, cho thuê đất phải áp dụng hoặc không áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất; Luật Đất đai không quy định lập quy hoạch sử dụng đất đối với cấp xã; kỳ quy hoạch và thời gian điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đô thị giữa các Luật chưa có sự thống nhất; Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm (tháng 11/2016 Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản số 1927/TTg-KTN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 và đến ngày 09/5/2018 mới được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP); nguồn kinh phí sử dụng cho việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất còn hạn chế nên việc thu hút đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều khó khăn...

 

Đoàn giám sát cũng đã kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; cần quan tâm lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; công tác lập và quản lý Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị cần đảm bảo tính ổn định, tính dự báo dài hạn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  Ái Vân
Sign In