Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tốt công tác dân tộc trong 3 tháng đầu năm

( Cập nhật lúc: 23/03/2020  )
Trong 03 tháng đầu năm 2020, được sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, địa phương, công tác dân tộc đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo ra bước chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

 

Góp sức trẻ làm đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy lùi đói nghèo tại các vùng đặc biệt khó khăn

 

Về thực hiện Chương trình 135, tổng số vốn được giao năm 2020 là 112.663 triệu đồng, trong đó: Tiểu dự án cơ sở hạ tầng được giao 83.879 triệu đồng, đã phân bổ 65.941,2 triệu đồng để đầu tư cho 151 công trình (còn dư 17.937,8 triệu đồng chưa có cơ sở để giao do các công trình của các huyện chưa hoàn thiện xong thủ tục đầu tư). Hiện nay các chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, đối với các dự án đầu tư của các xã, thôn đã hoàn thành chương trình 135 thực hiện tạm dừng triển khai chờ hướng dẫn của Trung ương; Vốn phân bổ cho Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là 19.442 triệu đồng và duy tu bảo dưỡng các công trình 5.005 triệu đồng, hiện các huyện đang triển khai phân bổ chi tiết vốn cho các chủ đầu tư; Đối với Tiểu dự án nâng cao nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ năm 2020 được giao kinh phí 4.337 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 về kế hoạch triển khai Tiểu Dự án 3 “Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 - Dự án 2: Chương trình 135”. Trên cơ sở Kế hoạch ban hành chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực theo Kế hoạch.

   

Về chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 26 cá nhân người có uy tín có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Để kịp thời triển khai chính sách năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch ban hành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2020, các chế độ thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín được thực hiện đúng quy định. Trong quý I năm 2020, đã tổ chức thăm hỏi kịp thời người có uy tín ốm nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại gia đình khi người có uy tín đi viện tuyến trung ương được 24 người có uy tín.

   

Về chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 45/QĐ–TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019, trong quý I năm 2020 Bưu điện tỉnh đã thực hiện cấp phát được đã 41.850 tờ báo với 18 đầu báo các loại.

   

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg, ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163 cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch.

         

Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, trong quý I, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các xã, thôn; biên soạn và cấp phát các tờ gấp; tuyên truyền trên báo chí, truyền hình địa phương...Kết hợp lồng ghép tuyên truyền đến người dân đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức về tác hại, ảnh hưởng của dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         

Nhìn chung trong quý I, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế như: Đối với Chương trình 135 chưa triển khai phân bổ vốn đối với các thôn, xã thực hiện sáp nhập, đổi tên do chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương; một số nội dung tập huấn, tuyên truyền dự kiến tổ chức trong quý I phải tạm hoãn, điều chỉnh lịch sang quý II do ảnh hưởng của dịch Covid – 19...

         

Về nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới, cơ quan tham mưu về công tác dân tộc cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt các chính sách dân tộc và các chương trình dự án đối với vùng đồng bào dân tộc; thực hiện chính sách với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cho đồng bào dân tộc về các chính sách dân tộc, báo cáo kịp thời khi có bất cập về chính sách; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình 135 đảm bảo đúng quy định, tiền độ đề ra.

Tác giả:  HN
Sign In