Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

( Cập nhật lúc: 10/07/2018  )
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết công tác đảng năm 2018 và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, công chức, người lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, BCH Chi bộ kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề của năm 2018 về “xây dựng phong cách công tác của nguời đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” tới toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan. Sau các đợt học tập, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết và lựa chọn việc làm cụ thể theo phong cách, đạo đức của Bác, đồng thời tổ chức cho đảng viên, CCNLĐ viết bài thu hoạch, đăng ký việc làm thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân (100% bài thu hoạch được BCH Chi bộ đánh giá Tốt).


Hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ lựa chọn tình hình thời sự nổ bật của tỉnh, trong nước và thế giới để tuyên truyền; triển khai, quán triệt các chính sách, quy định mới của Đảng và nhà nước như: Quy định mới của chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (việc mở rộng đối tượng tham gia, cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lượng hưu, cách xác định tiền lương tháng đóng BHXH…); Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

 

Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như:

 

Tổ chức thành công kỳ họp thứ tám và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá IX; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Triển khai các kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh, trong đó: HĐND tỉnh tập giám sát trung  02 chuyên đề lớn là việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh và tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020;  Ban Văn hoá - Xã hội giám sát công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông; Ban Pháp chế giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 

 

Tăng cường hoạt động khảo sát, nắm bắt tình hình thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở như: Ban Văn hoá - Xã hội tổ chức 03 cuộc khảo sát về: công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện cam kết sau đào tạo bác sĩ theo địa chỉ giai đoạn 2009 – 2017; công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tổ chức 03 cuộc khảo sát về: hiệu quả việc cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí không thu tiền theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”; hiệu quả việc hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn từ năm 2014 đến nay;  việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá IX.

 

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Đề án và Quy định quy trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; ban hành văn bản góp ý đối với các dự thảo Luật của Chính phủ, các Bộ, ngành và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương; cho ý kiến đối với 41 văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh. Tổng hợp lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh và tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín; tiếp nhận và xử lý 49 đơn thư của công dân theo quy định. Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh với gần 200 tin, bài tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử các cấp trên địa bàn tỉnh được đăng tải. Tham mưu, giúp các Ban HĐND tỉnh thu thập thông tin, tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tám và kỳ họp thứ chín, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; tham dự hội thảo Đề án tinh gọn bộ máy những người làm việc không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

 

Với khối lượng công việc khá lớn, Chi bộ lãnh đạo bộ phận Văn phòng nâng cao chất lượng công tác tham  mưu, giúp việc từ khâu xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự, chuẩn bị nội dung, tài liệu, phương tiện và kinh phí đảm bảo, khâu nối tổ chức để giúp HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả nhất. Sau các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, Văn phòng nhanh chóng tổng hợp, xây dựng báo cáo, đề xuất nội dung kiến nghị, đối tượng thực hiện, trả lời kiến nghị sau giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri… trình Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

 

Để lãnh đạo xây dựng chính quyền vững mạnh, Chi bộ lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị CBCC 2018, ban hành phương án tự chủ về biên chế, kinh phí và các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBCCNLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018; duy trì có nền nếp việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong mọi hoạt động của cơ quan theo Quy chế làm việc và các quy định đã ban hành. Đảm bảo các điều kiện cần thiết và tổ chức phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng theo kế hoạch công tác.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", trong 6 tháng đầu năm, chi bộ đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề và ban hành 02 nghị quyết chuyên đề là: “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh” và “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018 -2020”. Theo đó, hàng tháng Chi bộ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh” vào các cuộc sinh hoạt thường kỳ, từ bước chuẩn bị chương trình, nội dung đến việc tổ chức sinh hoạt và chấm điểm đánh giá phân loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua 4 tháng thực hiện, chất lượng sinh hoạt Chi bộ luôn được duy trì ở mức độ tốt (đạt 96/100 điểm). Đối với nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018 -2020”, Văn phòng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp trong việc tích cực ứng dụng việc xử lý văn bản đến, văn bản đi trên hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; duy trì cập nhật, phát hành văn bản đi, văn bản đến, đảm bảo thông tin kịp thời, thông suốt... góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính trong đơn vị.

 

 

Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền, như lãnh đạo chính quyền đảm bảo mọi chế độ, chính sách đối với người lao động; hoàn chỉnh hồ sơ về đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức hàng năm theo quy định. Cho ý kiến đối với nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân, việc thành lập Ban Khuyến học Văn phòng; việc cử đảng viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN, QLNN, đào tạo cao cấp LLCT; cử cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch các chức danh BTV Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp cập nhật kiến thức và kiểm tra sát hạch theo kế hoạch của Tỉnh ủy (08/08 đạt kết quả khá trở lên)...

 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ duy trì việc giám sát thường xuyên thông qua việc nắm bắt tư tưởng đảng viên, công chức, người lao động; triển khai kiểm tra đảng viên đợt 1 theo kế hoạch đối với 02 đảng viên. Qua kiểm tra, đảng viên cơ bản chấp hành tốt quy định của đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu, kết thúc đợt kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra, chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới đối với từng đảng viên. Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành kiểm tra Đảng và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

 

Công tác thi đua trong đảng cũng được quan tâm, 100% đảng viên đăng ký thi đua là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2018. Tháng 3, Chi bộ đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên.

 

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động của các đoàn thể theo Điều lệ và kế hoạch của tổ chức, nên trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên Văn phòng đã triển khai được nhiều hoạt động có ý nghĩa. Điển hình, Đoàn Thanh niên và 02 đoàn viên vinh dự được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh vì có thành thành tích xuất sắc trong chương trình tình nguyện mùa đông 2017, xuân 2018 và Giấy khen của Đoàn CCQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên; tổ chức 14 hoạt động tình nguyện phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc với tổng số kinh phí là 15.725.000 đồng cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, gửi quà cho các chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, xây dựng lò đốt rác tại xã đặc biệt khó khăn; trao 900.000 đồng kinh phí hỗ trợ cho 01 học sinh nghèo vượt khó trong học tập do Chi đoàn nhận đỡ đầu... Công đoàn vận động CBCCNLĐ ủng hộ Quỹ “ Mái ấm Công đoàn” và Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018; triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng xuân Mậu tuất 2018; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), Quốc tế thiếu nhi (01/6) và các hoạt động tháng công nhân năm 2018; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn khám sức khỏe định kỳ và tham quan nghỉ mát năm 2018.

 

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra trong năm 2018. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề Chi bộ đã ban hành nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, đảm bảo mọi điều kiện cần thiết, phục vụ Thường trực, các Ban phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của tập thể và cá nhân từng đảng viên, công chức, người lao động; xem xét, đề nghị kết nạp đảng viên mới theo quy định. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể tập trung giúp đỡ xã Hương Nê xây dựng nông thôn mới và triển khai các hoạt động khác theo kế hoạch./.

Tác giả:  Ái Vân
Sign In