Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài tại Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 17/03/2020  )
Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/ NQ/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Sau khi hợp nhất, Văn phòng đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động kịp thời trong đó có Ban Khuyến học Văn phòng.

 

Ngay sau khi thành lập, Ban Khuyến học Văn phòng đã ban hành Quy chế hoạt động, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức và hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; chế độ làm việc và tài chính của Ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, xây dựng kế hoạch hoạt động năm và tổ chức vận động hội viên tham gia các hoạt động khuyến học.

 

Trong năm 2019, Ban đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên, thu hút được 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan tham gia, xây dựng quỹ khuyến học với số tiền hơn 20 triệu đồng. Song song với hoạt động quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Ban đã tổ chức động viên, khen thưởng 93 lượt con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đạt các thành tích cao trong học tập, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi và thi đỗ đại học. Đặc biệt, Ban đã tổ chức động viên, khuyến khích, hỗ trợ 06 cán bộ, công chức trong cơ quan học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (tốt nghiệp cao học) với mức hỗ trợ 800.000 đồng/người, 01 công chức tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị loại giỏi với mức 500.000 đồng/người.

 

Trong năm 2020, phát huy các kết quả đã đạt được, Ban Khuyến học Văn phòng tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khen thưởng, xây dựng cá nhân điển hình trong hoạt động khuyến học nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng cơ quan trở thành đơn vị học tập./.

Tác giả:  Dương Thảo
Sign In