Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả đạt được trong công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng đối với hoạt động giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri

( Cập nhật lúc: 10/01/2020  )
Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của HĐND trong giai đoạn mới góp phần phát huy ngày càng tốt hơn nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Kạn (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn) đã chủ động xây dựng “Đề án nâng cao năng lực tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021”. Theo đó, trong những năm qua, đã tham mưu đạt được kết quả tốt trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri nói riêng.

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát KNCT về việc đổ đất của đơn vị thi công trong quá trình thi công tuyến đường 255 dẫn đến việc vùi lấp đất ruộng của người dân (Ảnh: HN)

 

Hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri là hình thức giám sát được quy định cụ thể tại Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri là một quá trình gồm các giai đoạn: Tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị cử tri sau hội nghị tiếp xúc cử tri; theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị ở các cơ quan chức năng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức giám sát, khảo sát về nội dung này với một số cách làm như sau:

 

Về tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị cử tri

 

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Văn phòng cử chuyên viên tham gia giúp Tổ đại biểu tổng hợp chính xác các nội dung cử tri kiến nghị đồng thời phân loại theo lĩnh vực, theo nhóm vẫn đề mà cử tri kiến nghị,thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện. Sau đó, Văn phòng tham mưu cho Thường trực báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri được phân loại theo các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên môi trường, chế độ chính sách, xây dựng cơ bản, điện lực, giao thông vận tải…gửi UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Đối với báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh, Văn phòng tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh ấn định mốc ngàygửi báo cáo kết quả trả lời cụ thể đối với từng ý kiến; gửi báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết (có cập nhật kết quả giải quyết của những ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết xong từ những kỳ họp trước đó). Đối với báo cáo tổng hợp gửi UBND cấp huyện yêu cầu gửi báo cáo kết quả giải quyết cụ thể đối với từng ý kiến cho Thường trực HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương đó.

 

Theo dõi việc giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri

Văn phòng thành lập Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri gồm chuyên viên giúp việc các Ban thường xuyên chủ động theo dõi số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách; cập nhật kết quả giải quyết từ văn bản trả lời của các cơ quan có chức năng gửihoặc thu thập qua các báo cáo, cuộc họp có nội dung liên quan. Phân công một lãnh đạo phòng Công tác HĐND phụ trách chung việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết này. Việc theo dõi được lập thành bảng biểu khoa học nên dễ dàng nhận định được những ý kiến trùng lặp hoặc kiến nghị nhiều lần, từ đó tham mưu cho Thường trực có kiến nghị giải quyết phù hợp.

 

Tham mưu tổ chức giám sát

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng tham mưu giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri với một số hình thức như sau: Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực gồm đại diện Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các Ban và Văn phòng hoặc xây dựng kế hoạch giám sát trong đó giao cho một Ban chủ trì, phối hợp với các Ban khác tổ chức khảo sát theo lĩnh vực, tổng hợp báo cáo giám sát cho Thường trực. Hoặc giao cho các Ban tự tổ chức giám sát các ý kiến theo lĩnh vực được phân công phụ trách, sau đótổng hợp thành báo cáo giám sát của Thường trực. Qua quá trình thực hiện cho thấy, việc giao cho các Ban tổ chức giám sát độc lập các ý kiến theo lĩnh vực được phân công phụ trách có hiệu quả cao hơn vì các Ban sẽ chủ động lồng ghép với các nội dung, hoạt động khác của Ban; việc theo dõi theo một quá trình, xuyên suốt và phù hợp với chuyên môn của Ban. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện: Giao cho Tổ đại biểu đơn vị bầu cử huyện, thành phố giám sát việc giải quyết của UBND các cấp, Phòng, Ban ở đơn vị đó.

 

Trên cơ sở theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị; Văn phòng tổng hợp các ý kiến đã và chưa được trả lời; phân loại các ý kiến đã, đang và chưa giải quyết, các nội dung được cử tri quan tâm...để tiếp tục tham mưu cho các Ban lựa chọn đối tượng, nội dung tiến hành giám sát.

 

Trên cơ sở giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu, Văn phòng tham mưu cho Thường trực báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị theo hướng: Có bao nhiêu ý kiến đã được trả lời, bao nhiêu ý kiến đã giải quyết có kết quả, ý kiến đang giải quyết, chưa giải quyết? Lý do, chất lượng của việc giải quyết, có nhận được sự đồng thuận của cử tri không, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc giải quyết, có giải quyết theo lộ trình đã đề ra, đề xuất, kiến nghị với những ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng. Báo cáo được thống nhất tại phiên họp Thường trực và trình bày tại kỳ họp, đồng thời được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

 

Có thể khẳng định, từ khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định cụ thể hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, sự nỗ lực trong việc tham mưu những hình thứcgiám sátcủa Văn phòng, chỉ đạo sâu sát của Thường trực và sự vào cuộc của các Ban; qua giám sát cho thấy đến nay không còn có ý kiến, kiến nghị nào bị bỏ sót; đa số các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến đều được giải quyết, có một số ít ý kiến chưa được giải quyết do các nguyên nhân khách quan như: Khó khăn trong bố trí nguồn vốn đầu tư; chưa có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn của các cơ quan Trung ương...

 

Thực hiện kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quy định việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, đã giao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri với thời hạn, lộ trình, chế độ thông tin cụ thể; yêu cầu đơn vị giải quyết có trách nhiệm gửi công văn trả lời, kết quả giải quyết cho cử tri đồng thời đăng tải toàn bộ văn bản trả lời kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và trong thời hạn 7 ngày làm việc văn bản trả lời cử tri phải được niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị. Theo đó, việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chức năng đồng bộ hơn; kết quả giải quyết được cử tri ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.

 

Năm 2020, Văn phòng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiên cứu, áp dụng những cách làm mới, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt các giải pháp, mục tiêu đã đề ra tại “Đề án nâng cao năng lực tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021”; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, nắm bắt thông tin từ cơ sở, từ các bậc cử tri để nâng cao chất lượng phục vụ công tác giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri nói riêng và chất lượng phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nói chung; góp phần xây dựng HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.

Tác giả:  Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In