Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh trong giai đoạn mới

( Cập nhật lúc: 05/07/2018  )
Với vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới trong giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì lẽ đó, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Ðảng ta đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn có tiền thân từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tách lập từ tháng 8/2016). Với cơ cấu tổ chức gồm các đại biểu chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và 02 phòng chuyên môn, cơ quan Văn phòng hiện có 26 người, gồm: 22 cán bộ, công chức và 04 lao động hợp đồng theo Nghị định 68. Do đó, CBCCNLĐ của Văn phòng vừa có nhiệm vụ trực tiếp triển khai các nhiệm vụ của cơ quan dân cử cấp tỉnh vừa có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan dân cử ở địa phương.

 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, trong những năm qua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết 20-NQ/TW, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cấp ủy Chi bộ Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng độ ngũ cán bộ, công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiên phong đi đầu trong việc phát huy sáng kiến, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó.

 

Các hoạt động thể dục thẻ thao nâng cao sức khỏe CBCCNLĐ được đẩy mạnh


Hàng năm, việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW được Chi bộ Văn phòng coi là nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết công tác đảng, trên cơ sở đó lãnh đạo Văn phòng cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết hội nghị CBCC như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư­ t­ưởng, nâng cao nhận thức trong CBCCNLĐ, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tạo điều kiện cho CBCC được học các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ công tác và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, đối với người lao động.

 

Trên cơ sở cơ cấu, tổ chức của cơ quan, hàng năm Văn phòng xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền theo từng giai đoạn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC và tạo điều kiện cử CBCC đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức QPAN theo quy định, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của CBCC của Văn phòng. Đến nay, 100% CBCCNLĐ Văn phòng đều đạt các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị, QLNN, QPAN theo quy định, trong đó: về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 05/26 người (19,23%), đại học 16/26 người (61,54%); về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 14/26 người (53,85%), trung cấp 01/26 người (3,8%); về trình độ QLNN: Chuyên viên cao cấp: 04/26 người (15,4%), chuyên viên chính: 10/26 người (38,5%), chuyên viên: 06/26 người (23%).

 

Công tác phát triển đảng đối với người lao động và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn được coi trọng. Tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 đều đạt trên 50%.

 

Năm 2017, Văn phòng đã xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn; xây dựng Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của các vị trí việc làm trong cơ quan, làm căn cứ để tuyển dụng CCNLĐ và làm cơ sở để bố trí sắp xếp CBCCNLĐ đảm nhiệm các vị trí việc làm phù hợp, hiệu quả; ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng.

 

Để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X), trong những năm qua, Văn phòng luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo Văn phòng tăng cường đối thoại, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc, cấp bách của CBCCNLĐ trong cơ quan. Mọi chế độ, chính sách đối với người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí, nghỉ thai sản, ốm đau, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết... được quan tâm, thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thanh tra nhân dân. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban khuyến học) được củng cố, kiện toàn kịp thời.

 

Bên cạnh đó, Văn phòng luôn quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCCNLĐ. Hàng năm, lãnh đạo Văn phòng phối hợp, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Văn phòng; tổ chức các hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần đối với người lao động như: Khám sức khỏe cho CBCCNLĐ; tổ chức gặp mặt các gia đình CBCCNLĐ nhân ngày Gia đình Việt Nam; đưa người lao động và gia đình đi tham quan, nghỉ mát trong dịp hè; tổ chức liên hoan văn nghệ, tặng quà biểu dương thành tích học tập cho con CBCCNLĐ… Đó là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, cơ quan văn hóa. Do đó, củng cố được niềm tin, tinh thần trách nhiệm và yên tâm công tác của CBCCNLĐ.

 

Tổ chức gặp mặt các gia đình CBCCNLĐ nhân ngày Gia đình Việt Nam

 

Việc đánh giá CBCCNLĐ được triển khai thực hiện đúng quy định, hướng dẫn tại Quy định số 03-QĐ/TU ngày 26/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về quy trình, thủ tục đánh giá tập thể, cá nhân CBLĐQL diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 902-CV/BTCTU ngày 16/11/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Công văn số 900-CV/BTCTU ngày 16/11/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về bổ sung mẫu biểu nhận xét, đánh giá theo Quy định số 03-QĐ/TU. Hàng năm, 100% đảng viên, CBCCNLĐ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 50%; tập thể Văn phòng HĐND tỉnh luôn là tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua.

 

Có thể thấy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X), giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CBCCNLĐ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) trong những năm tới, Văn phòng sẽ triển khai, cụ thể hóa đồng bộ hệ thống các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết vào nhiệm vụ công tác hàng năm, trong đó tập trung vào việc: Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể CBCCNLĐ; quan tâm, tạo điều kiện cho CBCCNLĐ được học tập nâng cao trình độ, tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCCNLĐ.

 

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp trên của tập thể Văn phòng và Công đoàn cơ quan, Văn phòng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ phát triển đảm bảo số lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao về chất lượng để hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng mới./.

Tác giả:  Ái Vân
Sign In